Algemene voorwaarden Otera

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Otera: de onderneming Otera gevestigd aan De Droogmakerij, 1851 LX in Heiloo.
1.2. Klant: de wederpartij van Otera, zijnde de afnemer van zonnesystemen en/of installaties.
1.3. Zonnepanelen: de te leveren zonnepanelen en de bijbehorende installaties.
1.4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Otera en de klant betreffende de levering en eventueel de installatie van zonnepanelen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten van Otera.
2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Otera zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
3.2. Otera is slechts aan de aanbiedingen en offertes gebonden indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
3.3. Otera behoudt zich het recht voor om op elk moment de prijzen te wijzigen en/of de aanbiedingen en offertes in te trekken.

Artikel 4 – Levering en montage

4.1. De levering van de zonnepanelen en eventuele installatie geschiedt op een nader overeen te komen datum. De nader overeengekomen datum voor levering én installatie blijft te aller tijde onder voorbehoudt en is nooit een garantie.
4.2. Otera zet zich in om het zonnesysteem in een dag te installeren maar kan dit niet garanderen. 
4.3. De klant is verantwoordelijk voor een deugdelijke en veilige toegang tot de plaats waar de zonnepanelen worden geleverd en geïnstalleerd.
4.4. Otera is verantwoordelijk voor de montage van het zonnesysteem en garandeert dat deze op een deugdelijke wijze wordt uitgevoerd.
4.5. Na overeenstemming heeft Otera een jaar de tijd om de installatie te voltooien. Otera behoudt te allen tijde het recht om een installatieafspraak te verzetten, mits dit in overeenstemming is met de overige voorwaarden. Indien Otera niet in staat is binnen deze termijn te leveren, heeft de klant/koper het recht om kosteloos van de overeenkomst af te zien en aanspraak te maken op teruggave van de (aan-)betaling, tenzij het niet leveren het gevolg is van het niet verlenen van de benodigde medewerking door de klant/koper.
4.6. indien de dakpannen gehaakt zijn, zullen wij overgaan tot de demontage hiervan, alvorens de dakpannen naar boven te schuiven, teneinde bijvoorbeeld dakhaken te kunnen implementeren. Niettemin achten wij het gepast u erop te attenderen dat wij geen garanties kunnen verschaffen omtrent de mogelijkheid de dakpannen bij de demontage tezamen weer te verhaken.

Artikel 5 – Garantie

5.1. Otera garandeert dat de zonnepanelen gedurende een periode van 10 jaar vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.
5.2. Otera garandeert tevens dat de montage van de zonnepanelen gedurende een periode van 5 jaar vrij is van gebreken.
5.3. De garantie geldt niet indien de klant de zonnepanelen en/of installatie niet conform de voorschriften en/of handleidingen heeft gebruikt, onderhouden of gerepareerd.

Artikel 6 – Prijzen en betaling

6.1. De prijzen van de zonnepanelen en eventuele installatie staan vermeld in de offerte en zijn inclusief btw en eventuele andere kosten.
6.2. Otera is gerechtigd om de prijzen te wijzigen indien zich na het sluiten van de overeenkomst prijswijzigingen voordoen in bijvoorbeeld lonen, belastingen of andere heffingen.
6.3. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
6.4. Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is de klant wettelijke rente verschuldigd.
6.5. Bij niet-tijdige betaling is Otera gerechtigd om de vordering uit handen te geven, waarbij de kosten van inning voor rekening van de klant komen.
6.6. Indien de klant besluit de overeenkomst na een periode van 14 dagen te ontbinden, is deze gehouden tot betaling van 50% van het totale overeengekomen bedrag.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. Otera is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, milieuschade en/of schade door derving van inkomsten of winst.
7.2. De aansprakelijkheid van Otera is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd of tot het bedrag van de factuur, indien geen dekking door de verzekeraar bestaat.
7.3. De klant vrijwaart Otera tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
7.4. De klant is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van een vergunningscheck en het verkrijgen van toestemming van de gemeente voor de installatie. Indien nodig dient de klant zelf zorg te dragen voor de benodigde (omgevings-)vergunning(en) van de betreffende gemeente. Otera is op geen enkel moment verantwoordelijk voor het nalaten van het verkrijgen van een vereiste vergunning, noch voor eventuele gevolgen indien achteraf blijkt dat een vergunning noodzakelijk was. Alle kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze vereisten, zijn volledig voor rekening van de klant.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

8.1. Op alle overeenkomsten tussen Otera en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2. Geschillen tussen Otera en de klant worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Otera is gevestigd.

Artikel 9 – Privacy

9.1. Otera verwerkt persoonsgegevens van de klant conform de geldende privacywetgeving.
9.2. Otera maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en het gebruiksgemak te vergroten. De klant kan cookies weigeren via de browserinstellingen.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten van Otera blijven eigendom van Otera.
10.2. Het is de klant niet toegestaan om zonder toestemming van Otera gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten van Otera.

Artikel 11 – Overige bepalingen

11.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht.
11.2. Deze algemene voorwaarden kunnen door Otera worden gewijzigd. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan de klant medegedeeld en treden in werking 30 dagen na de mededeling, tenzij anders aangegeven.

 
Otera Adviesgesprek Medewerker

Op al je vragen een antwoord, zo geregeld!

Wij helpen je graag met het maken van de juiste keuze. Vul je naam, telefoonnummer en e-mailadres in en een besparingsexpert neemt binnen 1 dag contact op om je wensen door te nemen of plan zelf een adviesgesprek in.

* Verplicht veld